Регистрация генерального директора в налоговой службе

Часто возникают споры и разногласия по вопросу оплаты налогов при трудоустройстве директора: с какого момента оплачивать налоги - от даты регистрации фирмы или от даты получения боравка.
Налоговая служба дала следующий официальный ответ: директор регистрируется в налоговой в течении 8 дней, после получения боравка (разрешения на работу) и с этого момента идет расчет налогов на заработную плату.
Полный оригинал текста представлен ниже.

 

Momenat nastanka poreskih obaveza za izvršnog direktora stranca

 

Broj: 03/2-17740/2-15                                                    

Podgorica, 01. decembar 2015. godine

 

U vezi vašeg akta, kojim ste od Poreske uprave tražili mišljenje kada strancu direktoru nastaju obaveze po osnovu poreza i doprinosa na socijalno osiguranje, s obzirom da isti nakon registracije privrednog društva u CRPS (kada se imenuje izvršni direktor), pribavlja dozvolu za privremeni boravak i radnu dozvolu za zapošljavanje izvršnog direktora, pozivamo se na mišljenje Ministarstva rada i socijalnog staranja br. 100-85/15-2 od 22.07.2015. godine i obavještavamo vas o sljedećem:

            Zakon o strancima (“Službeni list CG”, broj 56/14 i 28/15), čija je primjena počela 01.04.2015. godine, propisuje jedinstveni postupak izdavanja dozvole za privremeni boravak i rad stranaca, koji sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova. U članu 67 stav 3 i članu 68 stav 4 ovog zakona propisano je da je poslodavac dužan da u roku od osam dana od dana izdavanja dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja, odnosno sezonskog zapošljavanja, sa strancem zaključi ugovor o radu i prijavi ga na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa propisima o radu. Ukoliko stranac ne stupi na rad u ovom roku, poslodavac je dužan da, najkasnije u roku od tri dana, o tome obavijesti Ministarstvo unutrašnjih poslova radi poništenja dozvole za boravak i rad (član 67 stav 4 i član 68 stav 5 Zakona).

            Zakonom o radu (“Službeni list CG”, broj 49/08 ... 66/12 i 31/14) u članu 2 stav 3 propisano je da se isti primjenjuje i na zaposlene strane državljane i lica bez državljanstva koji rade kod poslodavca na teritoriji Crne Gore, ako zakonom nije drukčije određeno. U članu 21 istog zakona je propisano da se radni odnos zasniva zaključivanjem ugovora o radu između zaposlenog i poslodavca. Ugovor o radu se zaključuje prije stupanja na rad, u pisanom obliku, što je propisano u članu 22 stav 1 ovog zakona. Članom 27 stav 1 Zakona o radu propisano je da zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa danom stupanja na rad.

            Prema član 28 Zakona o radu poslodavac je dužan da prijavi zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje (zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti) u skladu sa zakonom, danom stupanja na rad.

            Kopiju prijava  poslodavac je dužan da zaposlenom uruči najkasnije u roku od 10 dana od dana stupanja na rad.

Da bi se prijavilo fizičko lice koje je strani državljanin na PIO i zdravstveno osiguranje kao zaposleno lice, u ovom slučaju na mjestu izvršnog direktora, neophodno je da poslodavac popuni obrazac JPR dodatak B i podnese odgovarajuću dokumentaciju nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave: fotokopiju dokaza o identifikaciji stranog državljanina (pasoš); fotokopiju dokaza o završenoj školskoj spremi; fotokopiju ugovora o radu, odnosno rješenja o zasnivanju radnog odnosa i dozvolu za privremeni boravak i rad. Na osnovu navedenog zaključujemo da je poslodavac dužan da, na osnovu dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja, odnosno sezonskog zapošljavanja, koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, u roku od osam dana od dana njihovog izdavanja, sa strancem zaključi ugovor o radu i prijavi ga na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa propisom o radu. Danom stupanja na rad (u roku od osam dana od dana dobijanja dozvole) stranac ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa, odnosno, poreske obaveze nastaju po osnovu prijave zaposlenog na socijalno osiguranje, odnosno  od dana zasnivanja radnog odnosa. Zaposleni ima pravo na zaradu, koja se određuje u skladu sa ugovorom o radu i Opšte kolektivnim ugovorom.

I za izvršnog direktora, kao i za ostala zaposlena lica, obračunavaju se porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje iz i na zarade, pri čemu nije od uticaja činjenica da je to lice strani državljanin.

Комментарии к новости

Другие новости

Офис в Подгорице Офис в Подгорице
Kancelarija u Podgorici otvorena i ceka klijente na adresi ul.Novaka Miloševa br.37. Sva pitaja možete postaviti na broj 069130150 ili na mejl: dominanta.pg@gmail.com.
Постоянный агент в Баре
Постоянный агент в Баре
Постоянный агент в Баре
Od sad imamo agenta u Baru! Registracija preduzeća, boravak stranca, vodjenje knjiga, završni obracun, dobrovolna likvidacija, stečaj i druge knjigovodstvene poslove od sada i u Baru. Za dodatnu informaciju pozovite na broj 069130150, ili kontaktirajte preko mejla: dominanta.bar@gmail.com ili skypa Dominanta Crna Gora
Офис в Подгорице
Офис в Подгорице
Офис в Подгорице
16 februara u 9.00 će biti otvorena nova kancelarija u Podgorici. Radno vrijeme od 8.00 do 13.00 časova (ponedeljak - petak).

Dodatnu informaciju možete dobiti na

tel. 069130150 (viber, whats up)

email dominanta.pg@gmail.com

skype Dominanta Crna gora

Dobro došli!